deres profl fra

En forståelse for ikke-brugerne er relevant for at kunne
udvide museernes brugergrupper. Ikke-brugerne adskil-
ler sig nemlig i deres profl fra museumsbrugerne.
Nærværende kapitel udfolder, hvilken baggrund
ikke-brugerne af museer har, hvordan de oplever de dan-
ske museer, samt barrierer og muligheder for øget brug
af museer. Kapitlet er baseret på svar fra 918 ikke-bruge-
re i alderen 16-74 år. Ikke-brugerne er identifceret i en
panelundersøgelse med deltagelse af 2.136 danskere.
Undersøgelsen indeholder også en dybdegående analyse
af en særlig gruppe af ikke-brugere, nemlig kortud-
dannede ikke-brugere. Det skyldes, at der er en klar
sammenhæng mellem uddannelsesniveau og brug af
museer. Den dybdegående analyse er foruden spørge-
skemaundersøgelsen baseret på 15 kvalitative interviews

Ikke-brugernes baggrund
I det følgende opridses ikke-brugernes demografiske
baggrund, herunder køn, alder, uddannelse og geografisk
fordeling.
Tabellerne i dette afsnit er baseret på tre forskellige
kilder. Ikke-brugerne refererer til panelundersøgelsen,
mens data for brugerne kommer fra den nationale bru-
gerundersøgelse. Data vedrørende den danske befolkning
stammer fra Danmarks Statistik2
Hvor det blandt brugerne især er kvinderne, der går på
museum, er der en mere ligelig fordeling af mænd og
kvinder blandt ikke-brugerne. 53% af ikke-brugerne er
mænd, og 47% kvinder3 Figur

6 kommentarer til “deres profl fra”

  1. |After Labor Day, it is perfectly fine to wear white! White is one of the most neutral, most flattering colors out there, and you should always think about including some white in your outfit. If white is your color, put it on. Few can find fault with a fabulously dressed, confident woman, no matter what color she’s wearing.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.