samlede gennemsnitlige

Den samlede oplevelse og anbefaling af
museet
Figur 4.1 viser brugernes gennemsnitlige vurdering af
den samlede oplevelse på en skala fra 1 til 10, hvor 10
er højest. Den samlede gennemsnitlige vurdering i 2018
er 8,6, hvilket er på niveau med vurderingen i 2017. De
25% af museerne, der vurderes højest på den samlede
vurdering af oplevelsen, har en vurdering på 8,9 eller
derover, mens de 25% lavest bedømte museer vurderes
til 8,4 eller derunder.

Den overordnede vurdering af de tre museumskategori-
er ligger relativt tæt. De kulturhistoriske museer får en
gennemsnitlig vurdering på 8,6, mens den gennemsnit-
lige vurdering for kunstmuseerne og de naturhistoriske
museer er henholdsvis 8,5 og 8,3.

De brugere, som vurderer museerne højest, er de ældste
brugere. Jo ældre brugerne er, desto mere positivt
vurderer de museumsbesøget. Desuden viser analysen,
at kvinder vurderer museumsbesøget højere end mænd.
Endelig vurderer brugere med en uddannelse ud over
gymnasialt niveau museumsoplevelsen højere end bruge-
re med grundskoleuddannelse eller gymnasial uddannel-
sesbaggrund.

Vurderingen af den samlede museumsoplevelse hænger
sammen med besøgshyppigheden på et museum. Blandt
sjældne brugere – brugere, der selv angiver, at de ikke
normalt bruger museer og ikke har en særlig motivation
herfor – er den samlede vurdering af museumsbesøget

8,0. Vurderingen af den samlede museumsoplevelse er
højere blandt de øvrige museumsbrugere, der oftere
bruger museer, hvor vurderingen ligger på 8,6. Denne
forskel indikerer, at en bedre museumsoplevelse forøger
chancen for fere besøg fra den enkelte bruger – ligesom
det i øvrigt forøger chancen for, at brugeren vælger at
anbefale museet til andre. Både den direkte og den indi-
rekte efekt kan have indfydelse på museets besøgstal.

Én kommentar til “samlede gennemsnitlige”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.